ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ - 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)  ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ  2005 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಾನೂನು ಶಾಖೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಭೂ - ಸ್ವಾಧೀನ
  ಕಡತ 1
  ಕಡತ 2
  ಕಡತ 3
 ಕಡತ 1
 ಕಡತ 2
 ಕಡತ 3
 ಕಡತ 4


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ