ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ - 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ  2005  ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ  ಕಡತಗಳ  ಪಟ್ಟಿ
ಹಣಕಾಸು
ಕಡತ1
ಕಡತ2
ಕಡತ3
ಕಡತ4
ಕಡತ5
ಕಡತ6
ಕಡತ7
ಕಡತ8
ಕಡತ9
ಕಡತ10
ಕಡತ11


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ