ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)  ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ  2005 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಡತ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ  
ಇ ಎಸ್ ಟಿ  ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಡತ 1
ಕಡತ 2


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ