ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)  ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕುಕಾಯಿದೆ  2005 ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ
ಹಂಚಿಕೆ ಶಾಖೆ
ಕಡತ 1
ಕಡತ 2
ಕಡತ 3
ಕಡತ 4
ಕಡತ 5
ಕಡತ 6
ಕಡತ 7
ಕಡತ 8


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ