ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ 2005

ನಿಯಮ 4(1)(ಎ)   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ  2005  ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಯ  ಕಡತಗಳ  ಪಟ್ಟಿ
ಗದಗ
ಕಡತ1
ಕಡತ2
ಕಡತ3
ಕಡತ4
ಕಡತ5
ಕಡತ6
ಕಡತ7
ಕಡತ8
ಕಡತ9
ಕಡತ10
ಕಡತ11
ಕಡತ12
ಕಡತ13
ಕಡತ14
ಕಡತ15
ಕಡತ16
ಕಡತ17
ಕಡತ18
ಕಡತ19
ಕಡತ20
ಕಡತ21
ಕಡತ22
ಕಡತ23
ಕಡತ24
ಕಡತ25
ಕಡತ26
ಕಡತ27
ಕಡತ28
ಕಡತ29
ಕಡತ30
ಕಡತ31
ಕಡತ32
ಕಡತ33
ಕಡತ34
ಕಡತ35


                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ