1 2 3 4 5

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಹ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ ;್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಹ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವರ್ಗಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು. List

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿಡಾದಿ -
         1. ಇ.ದ್ಬ್ಲು.ಎಸ್ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ಸಿ   ಎಸ್ಟಿ    ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಗ   ಇತರ ವರ್ಗ          2. ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ-1 ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಮಾಜಿ-ಸೈನಿಕ ವರ್ಗ    ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಗ ಹಾಗು ಇತರ ವರ್ಗ
         3. ಹೆಚ್.ಐ.ಜಿ-2 ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಮಾಜಿ-ಸೈನಿಕ ವರ್ಗ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಗ ಹಾಗು ಇತರ ವರ್ಗ
         4. ಎಲ್.ಐ.ಜಿ ಮನೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಮಾಜಿ-ಸೈನಿಕ ವರ್ಗ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಗ ಹಾಗು ಇತರ ವರ್ಗ
         5. ಎಲ್.ಐ.ಜಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಮಾಜಿ-ಸೈನಿಕ ವರ್ಗ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಗ   ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ   ಇತರ ವರ್ಗ
         6. ಎಂ.ಐ.ಜಿ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ. ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ,ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಮಾಜಿ-ಸೈನಿಕ ವರ್ಗ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ವರ್ಗ   ಇತರ ವರ್ಗ


ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು

                       1) ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ
                       2) ಕ್ರಯ ಪತ್ರ 
                       3) ಮರುಪಾವತಿ

          
                                        ** ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
         ಸೂಚನೆ : ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿರಿ

 

         *    ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ

         *    ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ         

     ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ???   ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್  ನಮೂನೆ

     *** ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ??? ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 22273513/323                                      ಅಥವಾ   ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ : helpline@karnatakahousing.com                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ