1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

         ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿcಕ್ ಮಾಡಿ
- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಸ್ಕುರ್-ಹೊಸ್ಕೊಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ವಿವ್ಯ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆನ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಪ್ಲಯ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿcಕ್ ಮಾಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಸ್ಕುರ್-ಹೊಸ್ಕೊಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ವಿವ್ಯ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆನ್ಟ್      Notification


ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು

                       1) ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ
                       2) ಕ್ರಯ ಪತ್ರ 
                       3) ಮರುಪಾವತಿ

          
                                       

ಸಕಾಲ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಹಾಗೂ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ      ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕೃತಿ : 15; ಒಟ್ಟು ವಿಲೇವಾರಿ: 44

         ಸೂಚನೆ : ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು

 

         *    ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ

         *    ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ         

     ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ???   ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್  ನಮೂನೆ

     *** ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ??? ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 22273513/32                                      ಅಥವಾ   ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ : helpline@karnatakahousing.com                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ