ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ,

1,3,4 ನೇ ಮಹಡಿ,ಕಾವೇರಿ ಭವನ್,
ಕೆ.ಜಿ.ರೋಡ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 009
ದೂರವಾಣಿ: 080-22273511  Ext 322/323,
ಈ-ಮೇಲ್ : helpline@karnatakahousing.com                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ